PFM (Passive Flux Meter)

/images/sensoren/11.PFM

Beschrijving

De Passive Flux Meter (PFM) is een permeabele eenheid, gevuld met een mengsel van absorptiemiddel en merkstof (tracer), die in een peilbuis wordt geïnstalleerd met als doel polluent- en waterfluxen in grondwater te meten. Het grondwater kan passief in het apparaat circuleren. Bij grondwaterstroming door de PFM, worden polluenten geadsorbeerd door het absorptiemiddel waardoor een inschatting kan gemaakt worden van de polluentenflux. Tegelijkertijd wordt door de grondwaterstroming ook tracermateriaal opgelost, wat toelaat de totale waterflux te bepalen tijdens dezelfde periode. Een ‘polluentflux’ wordt gedefinieerd als de hoeveelheid polluent, in massa uitgedrukt, die per tijdseenheid en per oppervlakte-eenheid door een meetvlak heen stroomt, doorgaans loodrecht op de grondwaterstromingsrichting. De hoeveelheid polluent die per tijdseenheid door het hele meetvlak stroomt, wordt omschreven als de ‘polluentvracht’.

Code van goede praktijk

Downloaden

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Gechloreerde solventen (VOCl, Cl-etheen, Cl-ethaan, gechloreerde aromaten)
 • Andere
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Klei
 • Grind
 • Puin
 • Veen
 • Zandsteen
 • Andere (leisteen, metamorf gesteente…)
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
 • 5-10 m-mv
 • 10-15 m-mv
 • >15 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Kleine oppervlakte (1-5 m²)
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • Werkruimte nodig voor de installatie in een peilbuis
Kostprijs +- € 1500 / PFM (inclusief analyse en rapportage in VS)