iFLUX sampler

/images/sensoren/10.iFlux

Beschrijving

De iFLUX sampler is een instrument voor het bepalen van polluent- en waterfluxen in grondwater. Fluxmetingen laten toe het gedrag van een grondwaterverontreiniging in kaart te brengen. Een ‘polluentflux’ wordt gedefinieerd als de hoeveelheid polluent, in massa uitgedrukt, die per tijdseenheid en per oppervlakte-eenheid door een meetvlak heen stroomt, doorgaans loodrecht op de grondwaterstromingsrichting. De hoeveelheid polluent die per tijdseenheid door het hele meetvlak stroomt, wordt omschreven als de ‘polluentvracht’. De sampler kan rechtstreeks in een peilbuis of boorgat geïnstalleerd worden waar het de grondwaterstroming snijdt en specifieke polluenten capteert. De sampler is modulair opgebouwd en bestaat uit een combinatie van cartridges die specifieke sorbentia bevatten. Analyse van de geadsorbeerde componenten in de cartridge na ophaling geeft een maat aan voor de polluentflux. Verlies aan tracers laat toe ook de grondwaterflux te bepalen. De standaarddiameter van de sampler is 50mm (op maat van HDPE peilbuis 63/51mm OD/ID). Op vraag kan hiervan afgeweken worden.

Code van goede praktijk

Downloaden

Project voorbeelden

Naar voorbeeld project

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Vluchtige Koolwaterstoffen (C5-C10)
 • Minerale Olie (C10-C40)
 • Zware Metalen (+ Kobalt)
 • Gechloreerde solventen (VOCl, Cl-etheen, Cl-ethaan, gechloreerde aromaten)
 • PAK
 • Cyaniden
 • Andere
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Grind
 • Puin
 • Veen
 • Zandsteen
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
 • 5-10 m-mv
 • 10-15 m-mv
 • >15 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Kleine oppervlakte (1-5 m²)
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
 • Grote oppervlakte (>200 m²)
Minimale werkdimensies
 • 5 x 5 x 15 (cm)
Kostprijs € 500 / cartridge (incl. Installatie en interpretatie)