Gas Flux Chamber

/images/sensoren/5.Gasfluxchamber

Beschrijving

De gas flux chamber bestaat uit een klok, meestal op de grond verzegeld, om de VOC flux te meten die uit de bodem vervluchtigt. De flux wordt berekend op basis van ofwel een puntmeting ofwel van een continue meting van de vuilvracht ofwel na een integratie in functie van de tijd (na accumulatie op een adsorbens). De gekozen berekening is in functie van de randvoorwaarden van de opstelling (accumulatie van bodemgassen of niet, recirculatie of niet, open of gesloten circuit) en van de aanwezige verharding (open terrein, betonverharding of bedekking).. De gemeten fluxen zijn alleen representatief voor diffuse fluxen of als totaalflux (diffuus + convectief, bijvoorbeeld na een windsimulatie). De meting van deze flux kan worden gebruikt ofwel voor de afperking van een bodemverontreiniging, ofwel voor het meten van de vervluchtiging naar de atmosfeer (buiten-of binnenlucht), ofwel als invoergegevens voor de inschatting van blootstellingsroutes in het kader van een gezondheidsrisicobeoordeling.

Code van goede praktijk

Downloaden

Project voorbeelden

Naar voorbeeld project

Specificatie

Verontreiniging
 • Aromaten (BTEX)
 • Vluchtige Koolwaterstoffen (C5-C10)
 • Gechloreerde solventen (VOCl, Cl-etheen, Cl-ethaan, gechloreerde aromaten)
 • PAK
 • Andere
Bodemtype
 • Zand
 • Leem
 • Grind
 • Puin
 • Zandsteen
Hydrogeologie
 • Verzadigde zone - Permeabel
 • Verzadigde zone - Semi-permeabel
 • Onverzadigde zone - Permeabel
 • Onverzadigde zone - Semi-permeabel
Diepte grondwater
 • 1-5 m-mv
Bodembedekking
 • Bodembedekking onbelangrijk
Oppervlakte verontreiniging
 • Kleine oppervlakte (1-5 m²)
 • Medium oppervlakte (5-200 m²)
Minimale werkdimensies
 • Kubus met zijde 30 tot 100 cm
Kostprijs € 100 à € 300 /monster (excl.veldwerk)